Starosta města svolává dle § 92 odst. 1) zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích zasedání Zastupitelstva města Štíty, které se uskuteční ve středu  dne 21. 6. 2017 v 16.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Štíty

              

  Program:

 1. ) Schválení programu 16. zasedání ZMě Štíty
 2. ) Zpráva o činnosti města Štíty
 3. ) Kontrola plnění akčního plánu strategického rozvoje Města Štíty na rok 2017
 4. ) Závěrečný účet Města Štíty za rok 2016
 5. ) Územní plán města Štíty – návrh změn ÚP
 6. ) Zpráva z jednání rady města Usnesení č. 54 – č. 59
 7. ) Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
 8. ) Zpráva o činnosti kontrolního výboru duben až červen 2017
 9. ) Zpráva o činnosti finančního výboru duben – až červen 2017
 10. ) Zpráva o hospodářské činnosti Lesů Města Štíty
 11. ) Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
 12. ) Různé
 13. ) Diskuse, usnesení, závěr

 

Ve Štítech dne 1.6.2017

 

Bc. Jiří Vogel

starosta