E-podatelna

Elektronická adresa: podatelna@stity.cz

Max. velikost zprávy pro doručení prostřednictvím mailové adresy el. podatelny: 5 MB

Datová schránka: 67eba9e

Maximální velikost zprávy pro doručení prostřednictvím datové schránky: 10 MB

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Štíty.

Elektronická podatelna umožňuje přijímat a potvrzovat veškerá podání fyzických či právnických osob, která byla provedena elektronickou formou prostřednictvím internetu nebo na datovém nosiči.

Městský úřad Štíty neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení MěÚ, občan může využít nabídky komerčních firem nabízejících připojení k Internetu nebo služby Turistického informačního centra Štíty.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Městský úřad Štíty, podatelna, nám. Míru 55, 789 91 Štíty

Úřední hodiny podatelny:

pondělí7,00 – 11,30 / 12,00 – 16,30
úterý7,00 – 11,30 / 12,00 – 15,00
středa7,00 – 11,30 / 12,00 – 16,30
čtvrtek7,00 – 11,30 / 12,00 – 16,00
pátek7,00 – 11,30 / 12,00 – 13,30

Se zaslanými formuláři a podáními podepsanými zaručeným kvalifikovaným certifikátem elektronickým podpisem, vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, bude nakládáno podle zákona o elektronickém podpisu 227/2000 Sb., ve znění dalších předpisů.

Úřad reaguje i na elektronická podání nepodepsaná elektronickým podpisem. V případě, kde ukládá zákon vlastnoruční podpis nebo další doplnění, bude občan vyzván k fyzickému jednání na MěÚ.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Úřad zasílá odesílateli zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesílatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.

Součástí zprávy o potvrzení je:

– zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance MěÚ
– datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
– identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou

Úřad stahuje podání z elektronické podatelny nejméně 2 x denně a to na počátku a před koncem pracovní doby.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: doc, gif, htm, html, jpe, jpeg, jpg, pdf, png, rtf, txt, xls.

Postup v případě zjištění škodlivého SW nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý SW nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Zaměstnanci MěÚ, kterým byly vydány kvalifikované certifikáty:

Eva Šatánková – sekretářka

Kontaktní údaje pro vyřizování dotazů týkajících se e-podatelny:

Lucie Kreuzigerová
nám. Míru 55
789 91 Štíty

Kancelář č. 11
Tel.: 583 440 214
Fax: 583 440 214
E-mail: kreuzigerova@stity.cz

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MěÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu:

1.) Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím:

Nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U elektronického podání musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním (tazateli nelze odpovědět) ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

2.) Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (§ 19):

Musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen.

Pokud není podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, musí být do 3 dnů doplněno, tzn. že občan bude vyzván k fyzické návštěvě MěÚ a doplnění vlastnoručního podpisu.

Podle § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, jaké věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

3.) Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.I.:

Nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

4.) Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis:

Nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci pracovníků úřadu s občany.