Místní poplatky

Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na www.sbirkapp.gov.cz.

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (komunální odpad)

Stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Štíty o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatek platí

Sazba poplatku za kalendářní rok 2024

650,- Kč

Splatnost poplatku

do 30. dubna daného kalendářního roku

Formuláře

Místní poplatek ze psů

Stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Štíty o místním poplatku ze psů.

Poplatek platí

Sazba poplatku za kalendářní rok 2024

Splatnost poplatku

do 30. dubna daného kalendářního roku

Formuláře

Místní poplatek z pobytu

Stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Štíty o místním poplatku z pobytu.

Předmět poplatku

Úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu.

Splatnost poplatku

nejpozději do 15. dne následujícího čtvrtletí

Sazba poplatku

20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu

Formuláře

Možnosti úhrady poplatků: